Jdi na obsah Jdi na menu
 


28126281_1603833312985142_358522896_o.jpg

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU V ROCE 2017

 

liberecky_kraj_logo.jpg


Projekt „Cvičíme u nás v Sokole“ byl podpořen dotací ve výši 100.000,- Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2017
 

logo-msmt.jpg

 

Projekt „V Sokole cvičíme pro zdraví i pro radost“ byl podpořen dotací ve výši 45.000,- Kč z Programu VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

znakmestajielmnice-2014-grafickapriloha-web-300dpi.jpg

Projekt „Cvičíme celý rok“ byl podpořen dotací ve výši 25.866,- Kč z Grantového programu města Jilemnice
Projekt „Sportovní akce pro širokou veřejnost“ byl podpořen dotací ve výši 11.200,- Kč z Grantového programu města Jilemnice
Projekt „Úprava vstupního vestibulu a spolkové místnosti “ byl podpořen dotací ve výši 17.000,- Kč z Grantového programu města Jilemnice

 

Děkujeme všem sponzorům, kteří v roce 2017 podpořili činnost Tělocvičné jednoty Sokol Jilemnice.

 

 

 

 

img_9510-----kopie--2-.jpg

 

VÍTÁNÍ KRAKONOŠE 25.11.2017

wp_20171125_14_53_18_pro.jpg

 

wp_20171125_15_05_55_pro.jpg

 

 

 

 

 

wp_20171125_14_29_59_pro.jpg

 

 


 Tělocvičná jednota Sokol Jilemnice


                                 Výroční zpráva za rok 2016


OBSAH

Úvodní slovo starostky
Výbor jednoty a kontrolní komise
Členská základna a oddíly
Celoroční činnost jednoty
Provozní a dotační činnost
Hospodaření v roce 2016
Plán činnosti na další období
Závěrečné shrnutí

 

 

1. Úvodní slovo starostky

Po celý rok 2016 pracoval výbor ve složení po volbě z roku 2015. Členové výboru se mnou spolupracovali a aktivně se zapojovali po celý rok, pravidelně se scházeli a řídili činnost tělocvičné jednoty. Z jednání jsme pořizovali pravidelně zápisy. Museli jsme řešit provoz budovy sokolovny, starali jsme se o tři zaměstnance, připravovali žádosti o dotace do různých grantových programů, podporovali jsme trenérskou a cvičitelskou činnost. Připravili jsme akce nejen pro členy jednoty, ale také pro širokou veřejnost. V letošním roce jsme se zaměřili kromě cvičení dětí a mládeže také na naše seniory. Speciální akcí pro ně určenou jsme se jim snažili dokázat, že aktivně může žít člověk i ve starším věku. Ve spolupráci s Libereckým krajem a Masarykovou městskou nemocnicí jsme v sokolovně zorganizovali Den zdraví. Zájemci byli z řad našich škol a i široké veřejnosti. Kromě toho, že jsme pravidelně cvičili v sokolovně, jsme využili také možností, které nabízí příroda. Vyrazili jsme nejen na tajné výlety, ale také poznávali krásy našeho města při vycházkách s hůlkami. Činnost jednoty jsme zaznamenávali do kroniky a fotokroniky.  


2. Výbor jednoty a kontrolní komise

Výbor jednoty
Starostka Hana Hauková
Místostarosta Václav Hrubý
Jednatelka Jana Čechová
Náčelnice Marie Vaňková
Pokladní Věra Maternová
Vzdělavatelka a kronikářka Ludmila Jezdinská
Členka výboru Lea Vejclová (vede fotokroniku)

Kontrolní komise
Předsedkyně KK Hana Kosová
Členka KK Ludmila Koptíková
Členka KK Růžena Valešová
3. Členská základna a oddíly

Tělocvičná jednota měla v roce 2016 celkem 116 členů, z toho 70 dospělých a 46 dětí a mládeže. Cvičenci a sportovci byli členy sportovních oddílů a oddílů všestrannosti.

Registrace u České obce sokolské měly dva sportovní oddíly:
Oddíl plavání tvořilo 16 dětí, trénovali je Nina a Vladimír Říhovi. Tréninky probíhaly pravidelně v místním krytém bazénu, členové oddílu se zúčastnili letního soustředění.
Oddíl volejbalu tvořilo 6 dorostenek, trénovala je Miroslava Čermáková. Pro své pravidelné tréninky využíval oddíl vlastní tělocvičnu v sokolovně.

V oddílech všestrannosti zabezpečovala jednota cvičitelskou činnost nejen pro vlastní členy, ale i pro veřejnost od sportování dětí až po sportování seniorů. V oddílech všestrannosti byla zařazena cvičení batolat, rodičů a dětí, předškolního žactva, aerobiku, kulturistiky, jógy, zdravotní tělesné výchovy a cvičení seniorů.

Tělocvičná jednota zajišťovala cvičení v oddílech všestrannosti cvičitelským týmem tvořeným cvičitelkami Věrou Maternovou, Ludmilou Jezdinskou, Alexandrou Jebavou, Leou Vejclovou, Denisou Mlynárikovou, Janou Čechovou, Marií Vaňkovou, Janou Hofmanovou, Ivanou Honců, Marcelou Šebkovou, Zuzanou Vejnarovou, Zuzanou Oždiánovou a Dagmar Fingrovou. Všechny cvičitelky jsou pravidelně proškolovány. Odbornosti cvičitelů jsou 2. a 3. třídy všestrannosti nebo pomahatelky, 3 cvičitelky mají odbornost 3.třídy  zdravotní tělesné výchovy a 1 cvičitelka odbornost jógy.


4. Celoroční činnost jednoty

Sportovci v jednotlivých oddílech pravidelně trénovali dle svých tréninkových plánů, k tréninkům využívali vlastní cvičební prostory v sokolovně, plavci trénovali v jilemnickém krytém bazénu, který spravuje Sportovní centrum Jilemnice. Jejich tréninky probíhaly 1 – 2 x týdně. Cvičenci oddílů všestrannosti cvičili ve vlastních cvičebních prostorách v budově sokolovny. Kromě toho se některá cvičení odehrávala také na venkovních sportovištích či v přírodě. V oddílech všestrannosti probíhaly u cvičenců zpravidla cvičební hodiny 1 x týdně.

Nad rámec vlastní sportovní činnosti jednota pořádala akce, do kterých zapojovala širokou veřejnost:

14.2. Maškarní rej pro děti v sokolovně
4.5. Den zdraví – konal se v sokolovně a na Tyršově náměstí, akci zaštiťoval Liberecký kraj, kromě T.J. Sokol Jilemnice spolupracovala také Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
8.5. Výstup na Žalý – tradiční výstup k výročí osvobození pro všechny věkové kategorie, pro děti byl připraven již tradičně speciální výstupový test
31.5. Procházka s hůlkami nejen pro seniory s připomenutím historických míst v našem městě
15.6. Pohádkový les – odpoledne plné her a soutěží pod dohledem pohádkových bytostí, které se kvůli nepříznivému počasí konalo v sokolovně
20.6. byl ukončen cvičební rok 2015/2016, ukončení jsme spojili s oslavou významného životního jubilea starostky jednoty
19.7. Tajný výlet za krásami Českého ráje s výstupem na vrch Sokol
5.9. byl zahájen cvičební rok 2016/2017, pro všechny věkové kategorie byl připraven poznávací test po městě
23.9. se jednota zapojila do akce České obce sokolské „Noc sokoloven“, akce byla pořádána pro širokou veřejnost, cílem bylo ukázat veřejnosti nejen na tradice, ale i důležitou úlohu Sokola v současné době. Pro veřejnost jsme připravili cvičení a Z. Vejcl přednášku o historii Sokola v Jilemnici
19.9.-23.9. se jednota zapojila s dalšími spolky ve městě do Evropského týdne mobility, a to několika speciálními cvičebními hodinami pro děti i dospělé
10.11. Speciál pro seniory se cvičením, přednáškou MUDr. A. Opluštilové a Z. Vejcla
26.11. Vítání Krakonoše a jeho družiny v zámeckém parku v Jilemnici, zábavné odpoledne s úkoly pro děti, které připravili skřítci, seznámení s tradičními vánočními krkonošskými specialitami, které pro ně připravila Anče s Kubou
30.11. Mikuláš na cvičení rodičů a dětí
14.12. Vánoční speciál pro děti na sále v sokolovně s vánoční nadílkou

 

5. provozní a dotační činnost

Tělocvičná jednota zajišťovala tělovýchovnou činnost pro členy jednoty i širokou veřejnost od dětí až po seniory. Jednota se dále starala o provoz budovy, v sokolovně se nachází kancelář jednoty a župy, klubovna, archiv, 3 cvičební sály. Pro zajištění vlastních prostředků na sportovní činnost jednota provozovala ubytovnu ve 2.NP. Jednota zaměstnávala 3 zaměstnance – uklízečku na hlavní pracovní poměr, správce a dalšího zaměstnance na dohody o pracovní činnosti. Opravili jsme vitrínu ve vestibulu a využili jsme ji jako výstavní sokolský prostor. Obnovili jsme dožilé vybavení ubytovny a museli jsme splnit povinnost EET pro ubytování.  

Dotace v roce 2016 byly nezbytnou součástí financování sportovní činnosti i provozu tělocvičny. Na dotacích se nám podařilo získat celkem 269.803,- Kč :
117.000, Kč činil příspěvek z Úřadu práce, byl využit na úhradu mzdy uklízečky po dobu 9 měsíců
43.462,- Kč byla dotace na částečnou úhradu údržby a provozu tělovýchovných zařízení z MŠMT
2.350,- Kč byla dotace na soustředění plaveckého oddílu
4.355,- Kč byla dotace na projekt standardizace z MŠMT
3.398,- Kč byla dotace na činnost oddílů všestrannosti z MŠMT
50.000,- Kč byla dotace z GP Libereckého kraje na projekt „Zajištění provozu sokolovny pro celoroční sportovní aktivity“
10.800,- Kč byla dotace z GP města Jilemnice na projekt „Sportovní akce pro širokou veřejnost bez rozdílu věku“
23.438,- Kč byla dotace z GP města Jilemnice na projekt „Tréninková příprava dětí ve sportovních oddílech a oddíle všestrannosti“
15.000,- Kč jsme získali z GP města Jilemnice na projekt „Vybavení a úprava spolkové místnosti“


6. Hospodaření v roce 2016

Přehled hospodaření Tělocvičné jednoty Sokol je uveden v tis. Kč k 31.12.2016 v Rozvaze (Aktiva a Pasiva) a Výkazu zisku a ztrát.

7. Plán činnosti na další období

V dalším období musí jednota zabezpečit provoz sokolovny, který je nezbytný pro sportovní a tělovýchovnou činnost členů jednoty i veřejnosti. Bude muset provádět potřebné udržovací práce budovy. V nejbližší době bude potřeba řešit výměnu dožívajících plynových kotlů, které byly instalovány v roce 1998. Co se týká údržby budovy, tak bude nutno řešit vlhkost stěn východní a severní části budovy.
V tělovýchovné činnosti je důležité nadále věnovat pozornost sportování dětí a mládeže. Nezbytný cvičitelský a trenérský tým je potřeba pravidelně doškolovat a motivovat ke zvyšování vzdělání. S tím je spojeno i finanční ohodnocení aktivních trenérů a cvičitelů. V současné době, kdy stárne populace, je důležité se zaměřit také na aktivity pro seniory.

Budeme nadále spolupracovat s ostatními spolky ve městě a dále budeme zapojovat aktivně obyvatele města tím, že připravíme akce pro širokou veřejnost od dětí až pro seniorské kategorie.

 

8. Závěrečné shrnutí

Pevně věříme, že jsme prokázali schopnost pracovat ve prospěch naší jednoty a nezklamali jsme žádného z členů. Naší snahou bylo především aktivně podporovat činnost v oblasti sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže i dospělých. Nemalé úsilí jsme věnovali údržbě našeho majetku – budovy sokolovny.

Všem děkujeme za podporu naší práce. Děkujeme členům výboru, který řídí činnost jednoty a řeší provozní otázky. Poděkování patří dále trenérům a cvičitelům, kteří se věnují dětem, mládeži i dospělým cvičencům za osobní nasazení a množství jejich volného času.

Pro činnost jednoty jsou důležité finanční zdroje. Děkujeme tedy městu Jilemnici, Libereckému kraji, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, Úřadu práce ČR a České obci sokolské za uznání v podobě poskytnutých finančních prostředků.

Odpovědnost za výroční zprávu

Čestné prohlášení:
Údaje uvedené ve výroční zprávě Tělocvičně jednoty Sokol Jilemnice za rok 2016 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení T. J. Sokol Jilemnice nebyly vynechány.


V Jilemnici, 1.6.2017


……………………………………..                   ………………………………………….
      Hana Hauková – starostka               Jana Čechová -- jednatelka

 


Údaje o Tělocvičné jednotě Sokol Jilemnice:

Adresa:                             Tyršovo náměstí 280, 514 01 Jilemnice
IČO:                                 49295110
Bankovní účet u ČS a.s.:  1264804349 / 0800

 

 

 

  SLETOVÁ ŠTAFETA 22.9.2017

img_0125.jpg

 

 NOC SOKOLOVEN ÚČAST 55 OSOB

                  22.9.2017

 ZAHÁJENÍ V 16.00 V SOKOLOVNĚ

 

img_0082.jpg

 

img_0103.jpg

 

 

img_0069.jpg

 

Pohádkové cvičení pro malé sportovce

Cvičíme pro zdraví

Přednáška z historie Jilemnice

Prohlídka sokolovny

Kroniky a alba k nahlédnutí

Beseda na téma sokol a život v Jilemnici

Občerstvení

 

 

 

ZAHÁJENÍ CVIČENÍ 4.9.2017

       V 17.00 POD RADNICÍ

img_0032.jpg

img_0039.jpg

img_0033.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Tajný výlet 22.8.2017

img_20170822_093059.jpg

                Zúčastnilo se 9 osob ( 8 žen + 1 muž)

  • Směr – Žacléř, pevnost Stachelberk  a Rýchory
  • Počasí – chladněji, ráno jsme vyrazili v 6.05 busem z Jilemnice do žacléřenejdříve to vypadalo na hezký den, cca 3 km nad Stachelberkem se zatáhlo a začalo pršet. Nakonec kvůli indispozici některých členů výpravy jsme se vydali zpět ke Stachelberku, 4 pokračovali busem do Žacléře, 5 šlo pěšky. V Žacléři jsme prozkoumali náměstí s mobilní věží (putuje po vybraných městech republiky), odměnou byla pro výletníky návštěva Pivovarské restaurace, kde doplnili kalorie a ochutnali výtečný místní mok – pivo Krakonoš. Spokojeně jsme se vrátili kvečeru domů.

 

 

img_20170822_123930.jpg

 

img_20170822_095222.jpg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         POSLEDNÍ CVIČENÍ  laugh

            HURÁ NA LÉTO   

   winkwinksmileyimg_9919.jpgcool                                         wink                                               cool              

POHÁDKOVÝ LES

 středa 14. června 2017 od 16 hodi

               img_9860.jpg  img_9849.jpg

-

img_9825.jpg

 

          HURÁ NA HŮLKY 29.5.2017

 

img_9806.jpg

 

img_9812.jpg

 

FOTKY Z MAŠKARNÍHO BÁLU

                                            12.2.2016

img_9566.jpg

 

img_9688.jpg

img_9702.jpg

 

img_9510.jpg

             DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM ZA PODPORU

 

Seznam dárců – dětský maškarní bál 

 

12.2. 2017

 

 

AD FOTO – A. Davidová

Pavel Berný – mobil

Atlantik drogerie

Pekařství Nývlt

Cukrárna U Nyčů

Penzion Kovárna

CYKLO-SKI – Ruda Špicar

Pila L. Morávek

Delfi D. Štěpanice

Pizzerie King Benny

Delikates

Pneuservis K. Jung

Drogerie Soukup

Proutí, keram. – K. Bujárková

Drogerie Rudolf

Protea

Elektro – Pavlíček

Řeznictví Bělá

Euronics - Dvorský

Řeznictví U Soukupů

Foto, video P. Mendřická

Salón Klára – A. Bartoňová

Hračky Pešková

Sklenářství Tauchman

Hydroma J. Machek

Šaldův statek

Chovat.potřeby v Kostelní ul.

Textil -  Dana Malá

Chovat.potřeby – MVDr. Ott

Textil -  Marcela Frková

J. Holman  - čalounictví

Tlapka – chovatelské potřeby

Jilemnická elektra

To pravé ořechové

Knihkupectví U Malých

Truhlářství M. Pitra

Markéta – zakázkové krejčovství

Vinotéka Pohoda

Kuchyňské potřeby Valdštejnská ul.

VZP

Květinářství Andrea

ZAMA s.r.o.

Květinářství M. Morávková

Zdravá výživa – Petržíková a Štilcová

Lékárna Montana

Zdravotyka

Lékárna Panacea

Zelenina A. Štěpánek

Lubao, s.r.o.

Zelenina a ovoce Žmolík

Lubomír Brož

Železářství Vondráček

Machková Eva - Sluníčko

Bucharová Hana

Nábytek U Tužů

Štěpánová Bára

Optika Malá

Exnerová Lucie

Občerstvení u Adama

Janatová Milena

Petr Louda – výpočetní technika

Steuer Martin

Papírnictví – D. Morávek

Členky a členové T.J. Sokol Jilemnice

 

img_9617.jpg

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU V ROCE 2016

 

liberecky_kraj_logo.jpg

Projekt „Zajištění provozu sokolovny pro celoroční sportovní aktivity“ byl podpořen dotací ve výši 50.000,- Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 4.20 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení

 

znakmestajielmnice-2014-grafickapriloha-web-300dpi.jpg

 

Projekt „Sportovní akce pro širokou veřejnost bez rozdílu věku“ byl podpořen dotací ve výši 10.800,- Kč z Grantového programu města Jilemnice

Projekt „Tréninková příprava ve sportovních oddílech a oddílech všestrannosti“ byl podpořen dotací ve výši 23.438,- Kč z Grantového programu města Jilemnice

Projekt „Vybavení a úprava spolkové místnosti “ byl podpořen dotací ve výši 15.000,- Kč z Grantového programu města Jilemnice

 

 

Děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili činnost Tělocvičné jednoty Sokol Jilemnice.

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

img_9284.jpg

VÍTÁNÍ KRAKONOŠE

 

img_9185.jpg

img_9191.jpg

 

img_9153.jpg

 

FOTKY ZE SPECIÁLU PRO SENIORY

 

img_9030.jpgimg_9018.jpgimg_9006.jpg

 

 

 

      NOC SOKOLOVEN           23.9.2016

 

PROGRAM:

ZAČÁTEK 16.00

Prohlídka sokolovny

Historie a současnost v fotografii

Beseda s pamětníkem

Zajímavé cvičení pro děti i dospělé

Přednáška –historie našeho sokola a města

Pohoštění a diskuse na téma sokol

KONEC 22.00

img_8929.jpg

img_8964.jpg

 

 

img_8874.jpg

 

---------------------------------------------------------------

     ZAHÁJENÍ CVIČENÍ 5.9.2016img_8662.jpg

 

 

----------------------------------------------------------------

    TAJNÝ VÝLET 19.7.2016

          MALÁ SKÁLA A OKOLÍ

 

img_8382.jpg

-----------------------------------------------------------------

UKONČENÍ CVIČENÍ 20.6.2016

img_7981.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.J. Sokol Jilemnice  středa      15.června 2016 tradiční akce

 
   

 POHÁDKOVÝ LES

img_7925.jpg

 

img_7900.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.5.2016

          ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA NA HŮLKY

2016-05-30-004.jpg

V NEDĚLI 8.KVĚTNA 2016 POŘÁDAL

                   T.J.SOKOL JILEMNICE

        VÝSTUP NA ŽALÝ

img_7558.jpg

 

 

img_7571.jpgMAŠKARNÍ BÁL 14.2.2016             

 

img_7124.jpg

img_7343.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PODĚKOVÁNÍ ZA DOTAČNÍ PODPORU

V ROCE 2015 LIBERECKÉMU KRAJI

Projekt „Zajištění provozu cvičebních prostor pro cvičence jednoty“ byl podpořen dotací ve výši 49.000,- Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 3.4 Údržba, provoz a nájem tělovýchovných zařízení

Projekt „Vybavení cvičebních prostor včetně vzdělávání cvičitelů“ byl podpořen dotací ve výši 20.000,- Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

 

liberecky_kraj_logo.jpg

           MIKULÁŠ V SOKOLE 2.12.2015     

              dsc00647.jpg

 

    VÍTÁNÍ KRAKONOŠE 28.11.2015

 

                   img_6741.jpg

                      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOC SOKOLOVEN

              11.9.2015

    img_6426.jpg

   

 

 

 

   

img_6365.jpg

    

 

 

img_6350.jpg

 

 

                 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           TAJNÝ VÝLET

            21.7.2015

 LOMNICE NAD POPELKOU A OKOLÍ

 

img_5724.jpg

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Tradiční akce T.J. Sokol Jilemnice pro děti

           POHÁDKOVÝ LES

 
   

 Se konala ve středu 17.června 2015 od 16 hodin na stadionu

 

img_3091--2-.jpg

img_3008--2-.jpg

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         SOKOLSKÉ BRNO

             5.-7.6.2015

                    SKLADBA-KONCERT

 

-

img_4002.jpg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYCHÁZKA S HŮLKAMI

NA POPRAVČÍ MÍSTO V JILEMNICI

                               1.6.2015

img_3895.jpg

        

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

SE KONAL V JILEMNICKÉ SOKOLOVNĚ V NEDĚLI 1.3.2015      

TÉMA: VEČERNÍČEK SLAVÍ PŮLSTOLETÍ

img_3680.jpgimg_3727.jpg

 

 

 

 

 

                      

JAK VYPADAL ROK 2014 V SOKOLE

 

Každý rok zahajujeme sokolské akce pro nejširší veřejnost dětským maškarním bálem. Bylo tomu tak i letos. Pro 140 dětí v krásných maskách jsme připravili bohatý program nejen s tancem, ale i sportovním vyžitím. Rozzářené dětské oči byly organizátorům velikou odměnou.

Další, již tradiční akcí, kterou pořádáme, je Výstup na Žalý. Koná se pravidelně 8.5., v den výročí osvobození naší republiky. Pro účastníky jsme připravili několik zajímavých tras a zdatní odvážlivci jeli dokonce na kole. Letos bylo krásné počasí a po registraci u sokolovny se na pochod vydalo 65 účastníků, na vrcholu Žalého se nám zaregistrovalo dalších 130. Byli nejen z nejbližšího okolí, ale i z Lomnice nad Popelkou, Špindlerova Mlýna, Jablonce nad Nisou, České Lípy, a dokonce až z Prahy. Aby se i nejmenším účastníkům šlo lépe, tak jsme jim akci zpestřili poutavým výstupovým testem, za který obdrželi drobnou odměnu.

Mezi další tradiční akce patřil Pohádkový les, který se uskutečnil 18.6. v sokolském parku a na stadionu. Děti za pěkného slunečného počasí prošly mnoha zajímavými stanovišti, kde na ně čekaly pohádkové bytosti nebo postavičky z večerníčků. Cestou plnily rozličné sportovní a vědomostní úkoly. Na závěr obdržely drobné dárky a opekly si buřtíky.

Tajné výlety jsou oblíbenými akcemi hlavně pro dospělé, nebylo tomu jinak ani letos 10.7. Za velice deštivého počasí jsme vyjeli ranním vlakem z jilemnického nádraží směr Chlumec nad Cidlinou. Na konečné jako zázrakem přestalo pršet, takže jsme již bez pláštěnek navštívili malebný zámeček Karlova koruna. Po prohlídce města vedli naše kroky k pomníku selského povstání. Cvičební rok 2013/2014 jsme ukončili koncem června společným opékáním.

Po letních prázdninách zahajujeme další cvičební rok akcí Poznej své město . I letos 1.9. zúčastnění plnili znalostní test o Jilemnici a okolí. Letos jsme cvičili nejen v sokolovně, takže pro zpestření jsme si 20.10. za nádherného podzimního odpoledne vyrazili na Nordic walking. Od sokolovny jsme prošli kolem Šaldova statku a Zvědavé uličky do zámeckého parku, kde jsme se pokochali podzimními barvami spadaného listí. Odtud jsme zamířili ke kapličce svatého Isidora, odvážlivci vyzkoušeli teplotu vody a ostatní si poseděli na podzimním sluníčku.

Advent je u nás již mnoho let spojen s Vítáním Krakonoše. Poslední listopadovou sobotu sešel Krakonoš z hor, aby se přivítal s dětmi v zámeckém parku. Třídili společně odpad, aby je poučil, co do lesa nepatří. Anče dětem prozradila, jak vypadá Krakonošova štědrovečerní tabule a jaké tradice na horách dodržují. Děti nezapomněly ani na lesní zvířátka a donesly pro ně panu myslivci kaštany, žaludy, tvrdý chleba, mrkev i jablíčka. Anče jim za odměnu rozdala ručně zdobené perníčky, které má prý rád i Krakonoš.

A jak ukončíme letošní kalendářní rok? Přeci Vánočním speciálem pro naše nejmenší cvičence!

Užijte si v pohodě a rozjímání adventní čas a prožijte krásné chvíle s milými lidmi. Do nového roku přeji všem hodně zdraví a sokolského elánu!

 

Majka Vaňková –náčelnice

                              TĚLOCVIČNÁ  JEDNOTA  SOKOL  JILEMNICE    TYRŠOVO NÁMĚSTÍ 280, 514 01 JILEMNICE

VÁM  NABÍZÍ    CVIČEBNÍ HODINY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA