Jdi na obsah Jdi na menu
 


VH 2011

27. 4. 2011

 

 

Usnesení valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Jilemnice

ze dne 1.4. 2011

 

VH Tělocvičné jednoty Sokol Jilemnice, konaná dne  1.4. 2011:

 

1.      Určuje:

a)      mandátovou komisi ve složení :  M. Čechová, V. Křížková a M. Vaňková

b)      zapisovatelku : J. Čechovou

c)      ověřovatele:  J. Hofmanovou a B. Janovskou

 

2.      Bere na vědomí:

             a)   zprávu mandátové komise

             b)   zprávu starostky a zprávu o členské základně

c)       zprávu náčelnice, zprávu o činnosti a zprávy vedoucích sportovních oddílů

d)      zprávu kontrolní komise

 

 

3.      Schvaluje:  

a)      program VH

b)      návrhovou komisi ve složení: V. Vanclová, A. Pěničková a H. Kuncová

c)      zprávu o činnosti jednoty za rok 2010

d)     plán činnosti na rok 2011

e)      zprávu o hospodaření jednoty za rok 2010

f)       rozpočet jednoty na rok 2011

 

4.   Ukládá:

             a)   podporovat činnost mládežnických sportovních oddílů

 

5.   Vyslovuje:

             a)   poděkování cvičitelům a trenérům za jejich aktivitu

             b)   spokojenost s prací a aktivitou výboru

             c)   poděkování sportovcům za reprezentaci naší TJ

             d)   poděkování zástupcům města Jilemnice za podporu naší činnosti

             e)   poděkování všem sponzorům

g)      poděkování všem členům, kteří byli ochotni vypomáhat při sportovních, společenských či  

      provozních akcích

 

 

Návrhová komise:  

 

…………………………………………………………………………………………………..

V. Vanclová                                       A. Pěničková                                  H. Kuncová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis  z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Jilemnice,

která se konala dne 1.4 2011 v sokolovně

Přítomní členové a hosté dle prezenční listiny (příloha č.1)


1.      VH zahájila starostka J.Hofmanová v 17.00, přivítala přítomné členy jednoty a hosty. Sdělila, že VH byla řádně svolána a v souladu se stanovami i řádně plakátována – 14 dní před VH byly vyvěšeny plakáty ve skříňce a na vývěsce v sokolovně. J. Hofmanová požádala VH, aby vzala na vědomí složení mandátové komise, kterou ustavil výbor jednoty v tomto složení: ses. M. Čechová, V. Křížková  a  M. Vaňková. Zapisovatelkou byla jmenována ses. J. Čechová.

 

       Po zprávě mandátové komise, která konstatovala, že se nesešel nadpoloviční počet zletilých  členů  

       T.J. Sokol Jilemnice, pokračovala valná hromada dle stanov o 30 min.později, tj. v 17.30.

 

-          zpráva mandátové komise – příloha č.2


2.      Schválení programu, volba komisí, jmenování zapisovatele a ověřovatelů:

 

-          návrhová komise: V. Vanclová, A. Pěničková a H. Kuncová

 

-          ověřovatelé:          J. Hofmanová a B. Janovská

 

-          hlasování:                38      pro   /    0  proti   /     0  zdrželo se

 

3.      Kontrola usnesení z VH 16.3. 2010:

 

-          splněno – podpora činnosti mládežnických sportovních oddílů

 

4.      Zpráva starostky J. Hofmanové a zpráva o členské základně –  příloha č.35.      Zpráva o hospodaření –  příloha č.4

 

 

-          zprávu o hospodaření 2010 a rozpočet na rok 2011 přednesla J. Čechová

 

-          hlasování:                     38     pro   /   0  proti   /    0 zdrželo se


6.      Zpráva náčelnice a vedoucích sportovních oddílů - příloha č.5

 

-          ses. M. Vaňková přednesla zprávu o činnosti oddílů všestrannosti za rok 2010

-          vedoucí nebo jejich zástupci podali zprávy o činnosti svých sportovních oddílů

      (volejbal – P. Šulc, basketbal a plavání - A.Říha)

 

 

7.      Plán činnosti na rok 2011 – příloha č.6 – přednesla náčelnice M. Vaňková

 

 

-     hlasování:                       38     pro  /     0  proti  /    0  zdrželo se

 

 

8.      Zpráva kontrolní komise - příloha č.7

      

 

9.      Diskuse:

 

-          T. Filka – pozdravil VH za KČT Jilemnice, popřál do budoucna naší jednotě úspěchy 

-          J. Čechová – starostka župy Krkonošské – Pecháčkovy informovala VH o připravovaných nácvičných srazech na Všesokolský slet 2012. Poděkovala jednotě za propagaci Sokola ve městě a za spolupráci na akcích ve městě.


10.  Usnesení – viz Usnesení VH

 

-   hlasování:                      38  pro    /    0  proti    /   0  zdrželo se

 

 

11.  Na závěr poděkovala starostka J. Hofmanová všem za účast a pozvala všechny na malé občerstvení.

 

Zapsala:  J. Čechová                                                               ověřily:                                                                                  J.Hofmanová  B. Janovská