Jdi na obsah Jdi na menu
 


VH 2013

21. 10. 2013

Usnesení valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Jilemnice

ze dne 22.3.2013

 

VH Tělocvičné jednoty Sokol Jilemnice, konaná dne 22.3.2013:

1. Schvaluje:

a) program VH

b) mandátovou komisi ve složení: Věra Maternová, Lea Vejclová, Ludmila Jezdinská

c) návrhovou komisi ve složení: Jan Honka, Bohumila Janovská, Hana Hrubá

d) volební komisi: Anežka Pěničková, Dana Zuzánková, Alexandra Jebavá

e) ověřovatel: Jana Čechová + členové návrhové komise

f) zapisovatele: Lea Vejclová

g) zprávu starostky o činnosti jednoty za rok 2012

h) zprávu náčelnice a vedoucích sport.oddílů za rok 2012

i) plán činnosti na rok 2013

j) zprávu o hospodaření jednoty za rok 2012

k) rozpočet jednoty na rok 2013

l) zprávu kontrolní komise

m) volbu vyslanců na VH župy Jana Čechová, Věra Křížková

n) volbu delegátů na VH župy Jana Hofmanová, Marie Vaňková

o) přijetí dotace z MAS a realizaci projektu „Stavební úprava a vybavení nové šatny a skladu v budově sokolovny v Jilemnici“

 

2. Bere na vědomí:

a) zprávu mandátové komise

b) zprávu o členské základně

c) volbu náčelnice: Marie Vaňková

d) volbu předsedy odboru sportu: Jan Honka

e) volbu pokladníka: Věra Maternová

f) volbu předsedy kontr.komise: Hana Kosová

 

3. Zvolila

a) starostu T.J. Sokol Jilemnice : Janu Hofmanovou

b) místostarostu T.J. Sokol Jilemnice: Věru Křížkovou

c) jednatele T.J. Sokol Jilemnice: Janu Čechovou

g) další členy výboru T.J. Sokol Jilemnice: Marii Vaňkovou, Věru Maternovou, Ludmilu Jezdinskou, Jana Honku, Leu Vejclovou, Václava Hrubého

h) členy kontrolní komise: Hana Kosová, Ludmila Koptíková, Růžena Valešová

 

3. Ukládá:

a) podporovat činnost mládežnických sportovních oddílů

b) podporovat cvičence a sportovce, kteří reprezentují naši jednotu

 

4. Vyslovuje:

a) poděkování cvičitelům a trenérům za jejich aktivitu

b) spokojenost s prací a aktivitou výboru

c) poděkování všem sportovcům a cvičencům za reprezentaci naší TJ

d) poděkování zástupcům města Jilemnice za podporu naší činnosti

e) poděkování všem sponzorům

f) poděkování všem členům, kteří byli ochotni vypomáhat při sportovních, společenských či

provozních akcích

 

Návrhová komise:

…………………………………………………………………………………………………..

Zápis z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Jilemnice,

která se konala dne 22.3. 2013 v sokolovně

 

Přítomní členové a hosté dle prezenční listiny (příloha č.1)

 

1. VH zahájila pro nepřítomnost starostky jednatelka J. Čechová v 17.00, přivítala přítomné členy jednoty a hosty. Sdělila, že VH byla řádně svolána a v souladu se stanovami i řádně plakátována – 14 dní před VH byly vyvěšeny plakáty ve skříňce a na vývěsce v sokolovně. Počet zletilých členů ke dni konání VH je 105, jelikož se nesešel nadpoloviční počet zletilých členů T.J. Sokol Jilemnice, pokračovala valná hromada dle stanov o 30 min.později, tj. v 17.30.

 

2. Volba mandátové komise, volba návrhové a volební komise, volba zapisovatele, ověřovatelů, zpráva mandátové komise:

 

* návrhová komise: Jan Honka, Bohumila Janovská, Hana Hrubá

* mandátová komise: Věra Maternová, Lea Vejclová, Ludmila Jezdinská

* volební komise: Anežka Pěničková, Alexandra Jebavá, Dana Zuzánková

* ověřovatel: Jana Čechová + členové návrhové komise

* zapisovatelka: Lea Vejclová

 

- hlasování: 37 pro / 0 proti / 0 zdržel se

 

* zpráva mandátové komise (příloha č.2)

 

3. Kontrola usnesení z VH 23.3. 2012:

* splněno – podpora činnosti mládežnických sportovních oddílů

* splněno – zapojení do župních oslav ke 150.výročí založení ČOS (pomoc při organizaci výstavy, účast na kulturním programu a sport.programu – 12.5.2012)

* splněno – podpora cvičenců nacvičující na XV.všes.slet v Praze

 

- hlasování: 37 pro / 0 proti / 0 zdržel se

 

4. Zpráva starostky J. Hofmanové a zpráva o členské základně – příloha č.3

 

5. Zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2013 – příloha č.4

* zprávu o hospodaření 2012 a rozpočet na rok 2013 přednesla J. Čechová

 

- hlasování: 37 pro / 0 proti / 0 zdržel se

 

 

6. Zpráva náčelnice a vedoucích sportovních oddílů - příloha č.5

* ses. M. Vaňková přednesla zprávu o činnosti oddílů všestrannosti za rok 2012

* vedoucí nebo jejich zástupci podali zprávy o činnosti svých sportovních oddílů

 

7. Plán činnosti na rok 2013 – příloha č.6 – přednesla náčelnice M. Vaňková

 

- hlasování: 37 pro / 0 proti / 0 zdržel se

 

8. Zpráva kontrolní komise - příloha č.7

 

- hlasování: 37 pro / 0 proti / 0 zdržel se

 

9. Dotace z MAS a realizaci projektu „Stavební úprava a vybavení nové šatny a skladu v budově sokolovny v Jilemnici“

 

- hlasování: 37 pro / 0 proti / 0 zdržel se

 

10. Volba nového výboru:

 

* VH udělila absolutorium odstupujícímu výboru. VH rozhodla volit veřejným hlasováním.

 

* Volba starosty: návrh - Jana Hofmanová

 

- hlasování: 37 pro / 0 proti / 0 zdržel se

 

* Volba místostarosty: návrh - Věra Křížková

 

- hlasování: 37 pro / 0 proti / 0 zdržel se

 

* Volba jednatele: návrh – Jana Čechová

 

- hlasování: 37 pro / 0 proti / 0 zdržel se

 

* Volba dalších členů výboru: návrh – Marie Vaňková, Věra Maternová, Ludmila Jezdinská,

Jan Honka, Lea Vejclová, Václav Hrubý

 

- hlasování: 37 pro / 0 proti / 0 zdržel se

 

* volba členů kontrolní komise: návrh – Hana Kosová, Ludmila Koptíková, Růžena Valešová

 

- hlasování: 37 pro / 0 proti / 0 zdržel se

 

 

Volby ověřili členové volební komise:

 

………………………………………………………………………………………………………

 

11. Volba vyslanců a delegátů na VH župy:

 

* vyslanci: návrh – Jana Čechová, Věra Křížková

 

- hlasování: 37 pro / 0 proti / 0 zdržel se

 

* delegáti: návrh – Jana Hofmanová, Marie Vaňková

 

- hlasování: 37 pro / 0 proti / 0 zdržel se

 

 

12. Diskuse:

J. Čechová podala informaci ze Sokolské župy Krkonošské – Pecháčkovy. Dále informovala o nácviku žen na Slet pod Řípem 25.-26.5.2013 (2 skladby – Česká suita a Waldemariána).

J. Čechová – poděkování bývalé člence výboru M. Čechové za dlouholetou práci ve výboru a cvičitelskou činnost.

J. Čechová – informace o konání XIII.ČZST – pomoc s organizováním

V. Mejsnar – zdravice KČT Jilemnice, informace o XIII.Českém ZST 7.-10.2. 2013, poděkování za pomoc při organizaci J. Čechové a dalším členům T.J. Sokol Jilemnice

 

13. Usnesení – viz Usnesení VH

 

14. Na závěr poděkovala jednatelka J. Čechová všem za účast a pozvala všechny na malé občerstvení.

 

 

 

Zapsala: Lea Vejclová Ověřovatelé: J. Čechová,

členové návrhové komise