Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

20. 6. 2016

Tělocvičná jednota Sokol Jilemnice

Výroční zpráva za rok 2015

OBSAH 

Úvodní slovo starostky

Výbor jednoty a kontrolní komise

Členská základna a oddíly

Celoroční činnost jednoty

Provozní a dotační činnost

Hospodaření v roce 2015

Plán činnosti na další období

Závěrečné shrnutí

1. Úvodní slovo starostky

Koncem roku 2014 se vzdala funkce v naší tělocvičné jednotě starostka Jana Hofmanová, jednotu pak do valné hromady vedl místostarosta Václav Hrubý. Na valné hromadě 10.4.2015 byl zvolen nový výbor a já se stala novou starostkou. Členové výboru se mnou spolupracovali a aktivně se zapojovali po celý rok, pravidelně se scházeli a řídili činnost tělocvičné jednoty. Museli jsme řešit provoz budovy sokolovny, starali jsme se o tři zaměstnance, připravovali žádosti o dotace do různých grantových programů, podporovali jsme trenérskou a cvičitelskou činnost a připravovali akce nejen pro členy jednoty, ale také pro širokou veřejnost. V roce 2015 jsme si připomněli 70 let od ukončení 2.světové války a také 25 let od znovuobnovení České obce sokolské. Aktivity naší jednoty se zaměřili na tato výročí. Tradičního Výstupu na Žalý 8.5.2015 se zúčastnilo 200 osob, pro děti byl připraven speciální výstupový test zaměřený také na naši historii. Poznávací akce i tajné výlety, které jsme pořádali, si připomínaly slavná výročí. 17 našich žen nacvičilo sletovou skladbu Koncert a zúčastnilo se s ní i 5.-7.5.2015 sletu v Brně. 10.10.2015 se 17 našich členů zúčastnilo a soutěžilo v několika disciplínách na Malé Skále, kde se konalo setkání tří sokolských žup Libereckého kraje.

2. Výbor jednoty a kontrolní komise

Výbor jednoty

Starostka Hana Hauková

Místostarosta Václav Hrubý

Jednatelka Jana Čechová

Náčelnice Marie Vaňková

Pokladní Věra Maternová

Vzdělavatelka Ludmila Jezdinská

Členka výboru Lea Vejclová

 

Kontrolní komise

Předsedkyně KK Hana Kosová

Členka KK   Ludmila Koptíková

Členka KK Růžena  Valešová

 

3. Členská základna a oddíly

Tělocvičná jednota měla v roce 2015 celkem 117 členů, z toho 70 dospělých a 47 dětí a mládeže. Cvičenci a sportovci byly členy sportovních oddílů a oddílů všestrannosti.

Registrace u České obce sokolské měly dva sportovní oddíly:

Oddíl plavání tvořilo 14 žáků a 2 žákyně, trénovali je Nina a Vladimír Říhovi. Tréninky probíhaly pravidelně v místním krytém bazénu, oddíl pořádal Otevřený přebor ČOS v plavání žactva a dorostu. Oddíl volejbalu tvořilo 8 dorostenek, trénovala je Miroslava Čermáková. Pro své pravidelné tréninky využíval oddíl vlastní tělocvičnu v sokolovně.

V oddílech všestrannosti zabezpečovala jednota cvičitelskou činnost nejen pro vlastní členy, ale i pro veřejnost od sportování dětí až po sportování seniorů. V oddílech všestrannosti byla zařazena cvičení batolat, rodičů a dětí, předškolního žactva, aerobiku, kulturistiky, jógy, zdravotní tělesné výchovy a cvičení seniorů.

Tělocvičná jednota zajišťovala cvičení v oddílech všestrannosti cvičitelským týmem tvořeným cvičitelkami Věrou Maternovou, Ludmilou Jezdinskou, Alexandrou Jebavou, Leou Vejclovou, Denisou Mlynárikovou, Janou Čechovou, Marií Vaňkovou, Janou Hofmanovou, Ivanou Honců, Marcelou Šebkovou, Zuzanou Vejnarovou a Zuzanou Oždiánovou. Všechny cvičitelky jsou pravidelně proškolovány. Odbornosti cvičitelů jsou 2.a 3. třídy všestrannosti, 3 cvičitelky mají 3.třídu zdravotní tělesné výchovy a 1 cvičitelka odbornost jógy.

4. Celoroční činnost jednoty

Sportovci v jednotlivých oddílech pravidelně trénovali dle svých tréninkových plánů, k tréninkům využívali vlastní cvičební prostory v sokolovně, plavci trénovali v jilemnickém krytém bazénu, který spravuje Sportovní centrum Jilemnice. Jejich tréninky probíhaly 1 – 2 x týdně. Cvičenci oddílů všestrannosti cvičili ve vlastních cvičebních prostorách v budově sokolovny. Kromě toho se některá cvičení odehrávala také na venkovních sportovištích či v přírodě. V oddílech všestrannosti probíhaly u cvičenců zpravidla cvičební hodiny 1 x týdně. Nad rámec vlastní sportovní činnosti jednota pořádala akce, do kterých zapojovala širokou veřejnost:

1.3. Maškarní bál pro děti v sokolovně

8.5. Výstup na Žalý – tradiční výstup k výročí osvobození pro všechny věkové kategorie, pro děti byl připraven speciální výstupový test

1.6. Procházka s hůlkami nejen pro seniory s připomenutím historických událostí 17.6. Pohádkový les – odpoledne plné her a soutěží pod dohledem pohádkových bytostí

22.6. byl ukončen cvičební rok 2014/2015 společným opékáním buřtů

21.7. Tajný výlet se zaměřením na okolí Lomnice nad Popelkou, výstupem na Tábor a návštěvou skokanských můstků

7.9. byl zahájen cvičební rok 2015/2016, pro všechny věkové kategorie byl připraven poznávací test po městě, vzpomněli jsme i 70.výročí osvobození naší vlasti

11.9. se jednota zapojila do akce České obce sokolské „Noc sokoloven“, akce byla pořádána pro širokou veřejnost, cílem bylo ukázat veřejnosti nejen na tradice, ale i důležitou úlohu Sokola v současné době. Pro veřejnost byla k nahlédnutí alba s dobovými fotografiemi, zájem byl také o sokolské kroje a historické i současné sletové úbory

14.-17.9. se jednota zapojila s dalšími spolky ve městě do Evropského týdne mobility, a to několika speciálními cvičebními hodinami pro děti i dospělé

28.11. Vítání Krakonoše a jeho družiny v zámeckém parku v Jilemnici, zábavné odpoledne s úkoly pro děti, seznámení s tradičními vánočními krkonošskými specialitami, které pro ně připravila Anče s Kubou

2.12. Mikuláš na cvičení rodičů a dětí

9.12. Vánoční speciál pro děti na sále v sokolovně

5. provozní a dotační činnost

Tělocvičná jednota zajišťovala tělovýchovnou činnost pro členy jednoty i širokou veřejnost od dětí až po seniory. Jednota se dále starala o provoz vlastní budovy, v sokolovně se nachází kancelář jednoty, klubovna pro vlastní sportovní oddíly, archiv, 3 cvičební sály, kancelář Sokolské župy Krkonošské – Pecháčkovy, jejíž je Tělocvičná jednota Sokol Jilemnice součástí. Pro zajištění vlastních prostředků na sportovní činnost jednota provozovala ubytovnu, která se nachází v horní části budovy. Jednota zaměstnávala 3 zaměstnance – uklízečku na hlavní pracovní poměr, správce a dalšího zaměstnance na dohody o pracovní činnosti. V roce 2015 byly dokončeny nutné elektroinstalační práce v některých částech budovy (bylo opraveno dožilé osvětlení), vymalovány byly šatny a schodiště a byl zakoupen nový počítač s tiskárnou.

Dotace v roce 2015 byly nezbytnou součástí financování sportovní činnosti i provozu tělocvičny. Na dotacích se nám podařilo získat celkem 326.132,- Kč : 134.290, Kč činil příspěvek z Úřadu práce, byl využit na úhradu mzdy uklízečky po dobu 11 měsíců

37.002,- Kč byla dotace na částečnou úhradu údržby a provozu tělovýchovných zařízení z MŠMT

9.340,- Kč byly 2 dotace na činnost a soustředění plaveckého oddílu

6.000,- Kč byla dotace na podporu oddílu všestrannosti z MŠMT, která byla využita na částečnou úhradu sletových nákladů v Brně

49.000,- Kč byla dotace z GP Libereckého kraje na projekt „Zajištění provozu cvičebních prostor pro cvičence jednoty“

20.000,- Kč byla dotace z GP Libereckého kraje na projekt „Vybavení cvičebních prostor včetně vzdělání cvičitelů“

10.500,- Kč byla dotace z GP města Jilemnice na projekt „Sportovní akce pro širokou veřejnost“

25.000,- Kč byla dotace z GP města Jilemnice na projekt „Tréninková příprava dětí v oddílech T.J. Sokol Jilemnice

35.000,- Kč jsme získali z GP města Jilemnice na projekt „Zlepšení vybavení ubytovacích prostor“

6. Hospodaření v roce 2015

Přehled hospodaření Tělocvičné jednoty Sokol je uveden v tis. Kč k 31.12.2015 v Rozvaze (Aktiva a Pasiva) a Výkazu zisku a ztrát.

7. Plán činnosti na další období

V dalším období musí jednota zabezpečit provoz sokolovny, který je nezbytný pro sportovní a tělovýchovnou činnost členů jednoty i veřejnosti. Bude muset provádět potřebné udržovací práce budovy. V nejbližší době bude potřeba řešit výměnu dožívajících plynových kotlů, které byly instalovány v roce 1998. Co se týká údržby budovy, tak bude nutno řešit vlhkost stěn východní a severní části budovy. V tělovýchovné činnosti je důležité nadále věnovat pozornost sportování dětí a mládeže. Nezbytný cvičitelský a trenérský tým je potřeba pravidelně doškolovat a motivovat ke zvyšování vzdělání. S tím je spojeno i finanční ohodnocení aktivních trenérů a cvičitelů. V současné době, kdy stárne populace, je důležité se zaměřit také na aktivity pro seniory. Budeme nadále spolupracovat s ostatními spolky ve městě a dále budeme zapojovat aktivně obyvatele města tím, že připravíme akce pro širokou veřejnost od dětí až pro seniorské kategorie.

8. Závěrečné shrnutí

Pevně věříme, že jsme prokázali schopnost pracovat ve prospěch naší jednoty a nezklamali jsme žádného z členů. Naší snahou bylo především aktivně podporovat činnost v oblasti sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže i dospělých. Nemalé úsilí jsme věnovali údržbě našeho majetku – budovy sokolovny. Všem děkujeme za podporu naší práce. Děkujeme členům výboru, který řídí činnost jednoty a řeší provozní otázky. Poděkování patří dále trenérům a cvičitelům, kteří se věnují dětem, mládeži i dospělým cvičencům za osobní nasazení a množství jejich volného času. Pro činnost jednoty jsou důležité finanční zdroje. Děkujeme tedy městu Jilemnici, Libereckému kraji, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy a České obci sokolské za uznání v podobě poskytnutých finančních prostředků.

Odpovědnost za výroční zprávu

Čestné prohlášení: Údaje uvedené ve výroční zprávě Tělocvičně jednoty Sokol Jilemnice za rok 2015 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení T. J. Sokol Jilemnice nebyly vynechány. V Jilemnici, 1.6.2016 …………………………………….. ………………………………………….

Hana Hauková – starostka

Jana Čechová - jednatelka

Údaje o Tělocvičné jednotě Sokol Jilemnice:

Adresa: Tyršovo náměstí 280, 514 01 Jilemnice IČO: 49295110 Bankovní účet u ČS a.s.: 1264804349 / 0800