Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 16.3.2010

16. 3. 2010

Usnesení valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Jilemnice

ze dne 16.3.2010

 

VH Tělocvičné jednoty Sokol Jilemnice, konaná dne 16.3.2010:

 

1. Určuje:

a) mandátovou komisi ve složení : M. Čechová a V. Maternová

b) zapisovatelku : J. Čechovou

c) ověřovatele: J. Hofmanovou a M. Vaňkovou

 

2. Bere na vědomí:

  a) zprávu mandátové komise

  b) zprávu starostky a zprávu o členské základně

c)  zprávu náčelnice, zprávu o činnosti a zprávy vedoucích sportovních oddílů

d)  zprávu kontrolní komise

b) složení výboru včetně rozdělení funkcí: starostka J. Hofmanová, místostarostka

 V. Křížková, jednatelka J. Čechová, náčelnice M. Vaňková, pokladní V. Maternová, 

 předseda OS P. Šulc, vzdělavatelka L. Jezdinská, členové M. Čechová, J. Honka

c) složení kontrolní komise – předseda H. Kosová, členky R. Valešová a L. Koptíková

 

3. Schvaluje: 

a) program VH

b) návrhovou komisi ve složení: L. Vejclová, L. Jezdinská a R. Valešová

c) volební komisi ve složení: B. Janovská, H. Hrubá a M. Hofman

d) zprávu o činnosti jednoty za rok 2009

e) plán činnosti na rok 2010

f) zprávu o hospodaření jednoty za rok 2009

g) rozpočet jednoty na rok 2010

h) volbu starosty a členů výboru

i) volbu kontrolní komise

j) vyslance (J. Čechová a V. Křížková) a delegáty (J. Hofmanová a M. Vaňková) na VH župy

 

4. Ukládá:

  a) podporovat činnost mládežnických sportovních oddílů

 

5. Vyslovuje:

  a) poděkování cvičitelům a trenérům za jejich aktivitu

  b) spokojenost s prací a aktivitou výboru

  c) poděkování sportovcům za reprezentaci naší TJ

  d) poděkování zástupcům města Jilemnice za podporu naší činnosti

  e) poděkování všem sponzorům

  f) poděkování manželům Bergmanovým za jejich aktivitu při údržbě a zkrášlování naší 

 sokolovny

g) poděkování všem členům, kteří byli ochotni vypomáhat při sportovních, společenských či provozních akcích

 

 

Návrhová komise: 

 

…………………………………………………………………………………………………..

Zápis z valné hromady Tělocvičné jednoty Jilemnice,

která se konala dne 16.3.2010 v sokolovně

 

 

Přítomní členové a hosté dle prezenční listiny (příloha č.1)

 

 

1. VH zahájila starostka J.Hofmanová v 17.00, přivítala přítomné členy jednoty a hosty. Sdělila, že VH byla řádně svolána a v souladu se stanovami i řádně plakátována – 14 dní před VH byly vyvěšeny plakáty ve skříňce a na vývěsce v sokolovně. J. Hofmanová požádala VH, aby vzala na vědomí složení mandátové komise, kterou ustavil výbor jednoty v tomto složení: ses. M. Čechová a V. Maternová. Zapisovatelkou byla jmenována ses. J. Čechová. Po zprávě mandátové komise, která konstatovala, že se nesešel nadpoloviční počet zletilých členů T.J. Sokol Jilemnice, pokračovala valná hromada dle stanov o 30 min.později, tj. v 17.30.

 

- zpráva mandátové komise – příloha č.2

 

 

2. Schválení programu, volba komisí, jmenování zapisovatele a ověřovatelů:

 

- návrhová komise: L. Vejclová, L. Jezdinská a R. Valešová

- volební komise: B. Janovská, H. Hrubá a M. Hofman

- ověřovatelé: J. Hofmanová a M. Vaňková

 

- hlasování: 60 pro / 0 proti / 0 zdrželo se

 

 

3. Kontrola usnesení z VH 6.3. 2009:

 

- splněno – podpora činnosti mládežnických sportovních oddílů

- splněno – vydán sokolský sborník a oslavy ke 140.výročí T.J. Sokol Jilemnice se konaly 12.6.2009 

 

 

4. Zpráva starostky J. Hofmanové a zpráva o členské základně – příloha č.3

 

 

5. Zpráva o hospodaření – příloha č.4

 

- zprávu o hospodaření 2009 a rozpočet na rok 2010 přednesla J. Čechová

 

- hlasování: 60 pro / 0 proti / 0 zdrželo se

 

 

6. Zpráva náčelnice a vedoucích sportovních oddílů - příloha č.5

 

- ses. M. Čechová přednesla zprávu o činnosti oddílů všestrannosti za rok 2009 a plán činnosti na rok 2010,

- poté přednesli jednotliví vedoucí nebo jejich zástupci zprávy o svých sportovních oddílech

 (volejbal ženy-H.Bartoníčková, volejbal přípravka-K.Házová, volejbal ml.žákyně – P.Šulc, 

 volejbal kadetky + juniorky - J.Honka, basketbal - A.Říha)

 

- plán činnosti na rok 2010 byl schválen VH:

 

- hlasování: 60 pro / 0 proti / 0 zdrželo se

7. Zpráva kontrolní komise - příloha č.6

  

8. Volba nového výboru:

 

VH udělila absolutorium odstupujícímu výboru.

Volební období nového výboru bude tříleté.

Do nového výboru byly navrženy ses. J. Hofmanová, J. Čechová, V. Křížková, M. Čechová,

M. Vaňková, L Jezdinská, V. Maternová, br. P. Šulc, J. Honka

 

- hlasování: 60 pro / 0 proti / 0 zdrželo se

 

Do kontrolní komise byly navrženy ses. H. Kosová, R. Valešová, L. Koptíková

 

- hlasování: 60 pro / 0 proti / 0 zdrželo se

 

 

Volby ověřili členové volební komise:

 

 ……………………….…………………………………………………………………………

 

 

Členové nového výboru se sešli ke krátké poradě, aby zvolily starostu. VH bylo poté představeno rozdělení funkcí:

 

Starostka J. Hofmanová, místostarostka V. Křížková, jednatelka J. Čechová, náčelnice M. Vaňková, pokladní V. Maternová, vzdělavatelka L. Jezdinská, , předseda odboru sportu P. Šulc, členové výboru M. Čechová a J. Honka

 

Kontrolní komise zvolila svou předsedkyní H. Kosovou.

 

 

9. Volba vyslanců a delegátů na VH župy:

 

- vyslanci: V. Křížková, J. Čechová

- delegáti: M. Vaňková, J. Hofmanová

 

- hlasování: 60 pro / 0 proti / 0 zdrželo se

 

10. Diskuse:

 

- přítomní hosté přednesli své zdravice (SKI-S. Henych, město-V.Richter, KČT-V. Mejsnar)

- M. Vaňková podala informace o web.stránkách jednoty (www.sokoljilemnice.estranky.cz), které spravuje

 

 

11. Usnesení – viz Usnesení VH

 

- hlasování: 60 pro / 0 proti / 0 zdrželo se

 

 

12. Na závěr poděkovala starostka J. Hofmanová všem za účast a pozvala všechny na malé občerstvení.

 

 

 

Zapsala: J. Čechová ověřily: J. Hofmanová

 

  M. Vaňková