Jdi na obsah Jdi na menu
 


VH 2018

20. 11. 2018

Tělocvičná jednota Sokol Jilemnice
Výroční zpráva za rok 2017
OBSAH
1. Úvodní slovo starostky
2. Výbor jednoty a kontrolní komise
3. Členská základna a oddíly
4. Celoroční činnost jednoty
5. Provozní a dotační činnost
6. Hospodaření v roce 2017
7. Plán činnosti na další období
8. Závěrečné shrnutí
1. Úvodní slovo starostky
Po celý rok 2017 pracoval výbor ve složení po volbě z roku 2015. Členové výboru se mnou spolupracovali a aktivně se zapojovali po celý rok, pravidelně se scházeli a řídili činnost tělocvičné jednoty. Z jednání jsme pořizovali pravidelně zápisy. V srpnu 2017 opustila naše řady dlouholetá vzdělavatelka a cvičitelka ses. L. Jezdinská. Činnost výboru jednoty spočívala v přípravě a organizaci akcí pro členy i širokou veřejnost, řešili jsme provoz budovy sokolovny, starali jsme se o tři zaměstnance, připravovali žádosti o dotace do různých grantových programů, podporovali jsme trenérskou a cvičitelskou činnost. V roce 2017 jsme se zaměřili kromě cvičení dětí a mládeže opět i na naše seniory. Speciální akcí pro ně určenou jsme se jim snažili dokázat, že aktivně může žít člověk i ve starším věku. Kromě toho, že jsme pravidelně cvičili v sokolovně, jsme využili také možností, které nabízí příroda. Vystoupali jsme na blízké i vzdálenější vrcholy, vyrazili jsme na tajné výlety, ale také poznávali krásy našeho města při vycházkách s hůlkami. Činnost jednoty jsme zaznamenávali do kroniky a fotokroniky.
2. Výbor jednoty a kontrolní komise
• Výbor jednoty
• Starostka Hana Hauková
• Místostarosta Václav Hrubý
• Jednatelka Jana Čechová
• Náčelnice Marie Vaňková
• Pokladní Věra Maternová
• Vzdělavatelka a kronikářka Ludmila Jezdinská
• Členka výboru Lea Vejclová (vede fotokroniku)
• Kontrolní komise
• Předsedkyně KK Hana Kosová
• Členka KK Ludmila Koptíková
• Členka KK Růžena Valešová
3. Členská základna a oddíly
Tělocvičná jednota měla v roce 2017 celkem 153 členů - z toho 69 dospělých a 84 dětí a mládeže. Cvičenci a sportovci byli členy sportovních oddílů a oddílů všestrannosti.
Registrace u České obce sokolské měly dva sportovní oddíly:
- Oddíl plavání tvořilo 16 dětí, trénovali je Nina a Vladimír Říhovi. Tréninky probíhaly pravidelně v místním krytém bazénu, členové oddílu se zúčastnili letního soustředění.
- Oddíl volejbalu tvořilo 6 dorostenek, trénovala je Miroslava Čermáková. Pro své pravidelné tréninky využíval oddíl vlastní tělocvičnu v sokolovně.
V oddílech všestrannosti zabezpečovala jednota cvičitelskou činnost nejen pro vlastní členy, ale její snahou bylo zapojení široké veřejnosti od sportování dětí až po sportování seniorů.
V oddílech všestrannosti byla zařazena cvičení batolat, rodičů a dětí, předškolního žactva, aerobiku, kulturistiky, jógy, zdravotní tělesné výchovy a cvičení seniorů.
Tělocvičná jednota zajišťovala cvičení v oddílech všestrannosti cvičitelským týmem tvořeným cvičitelkami Věrou Maternovou, Ludmilou Jezdinskou, Alexandrou Jebavou, Leou Vejclovou, Denisou Mlynárikovou, Janou Čechovou, Marií Vaňkovou, Janou Hofmanovou, Ivanou Honců, Marcelou Šebkovou, Zuzanou Vejnarovou, Zuzanou Oždiánovou a Dagmar Fingrovou.
Všechny cvičitelky jsou pravidelně proškolovány. Odbornosti cvičitelů jsou 2. a 3. třídy všestrannosti nebo pomahatelky, 3 cvičitelky mají odbornost 3.třídy zdravotní tělesné výchovy a 1 cvičitelka odbornost jógy.
4. Celoroční činnost jednoty
Sportovci v jednotlivých oddílech pravidelně trénovali dle svých tréninkových plánů, k tréninkům využívali vlastní cvičební prostory v sokolovně, plavci trénovali v jilemnickém krytém bazénu, který spravuje Sportovní centrum Jilemnice. Jejich tréninky probíhaly 1 – 2 x týdně. Cvičenci oddílů všestrannosti cvičili ve vlastních cvičebních prostorách v budově sokolovny. Kromě toho se některá cvičení odehrávala také na venkovních sportovištích či v přírodě. V oddílech všestrannosti probíhaly u cvičenců zpravidla cvičební hodiny 1 x týdně.
Nad rámec vlastní sportovní činnosti jednota pořádala akce, do kterých zapojovala širokou veřejnost:
- 12.2. Maškarní rej pro děti v sokolovně
- 8.5. Výstup na Žalý – tradiční výstup k výročí osvobození pro všechny věkové kategorie, pro děti byl připraven již tradičně speciální výstupový test, účast 285 osob
- 29.5. Vycházka s hůlkami nejen pro seniory s připomenutím historických míst v našem městě
- 14.6. Pohádkový les – odpoledne plné her a soutěží v sokolském parku pod dohledem pohádkových bytostí pro 125 nadšených dětí
- 26.6. byl ukončen cvičební rok 2016/2017, ukončení jsme spojili s oslavou významných životních jubileí 2 členek jednoty
- 22.8. Tajný výlet za krásami Východních Krkonoš se zastávkou na pevnosti Stachelberk
- 4.9. byl zahájen cvičební rok 2017/2018, pro všechny věkové kategorie byl připraven poznávací test po městě
- 22.9. Den se Sokolem byl pokračováním akce ČOS „Noc sokoloven“, akce byla pořádána pro širokou veřejnost, cílem bylo ukázat veřejnosti nejen na tradice, ale i důležitou úlohu Sokola v současné době. V podvečerních hodinách jsme se zapojili do sletové štafety, která připomněla nadcházející XVI.všesokolský slet 2018.
- 18.9.-22.9. se jednota zapojila do Evropského týdne mobility, a to několika speciálními cvičebními hodinami pro děti i dospělé nejen v sokolovně, ale i v domě s pečovatelskou službou
- 9.11. Speciál pro seniory se cvičením připraveným našimi cvičitelkami, přednáškami MUDr. A. Opluštilové a výživové poradkyně Mgr. A. Dvořákové a něco málo z historie se Z. Vejclem
- 25.11. Vítání Krakonoše a jeho družiny v zámeckém parku v Jilemnici, zábavné odpoledne s úkoly Krakonošových skřítků pro cca 100 dětí, seznámení s tradičními vánočními krkonošskými specialitami, které pro ně připravila Anče s Kubou
- 29.11. Mikuláš s andělem a čertem navštívil cvičení rodičů a dětí
- 20.12. Vánoční speciál pro děti na sále v sokolovně s vánoční nadílkou
5. provozní a dotační činnost
Tělocvičná jednota zajišťovala tělovýchovnou činnost pro členy jednoty i širokou veřejnost od dětí až po seniory. Jednota se dále starala o provoz budovy, v sokolovně se nachází kancelář jednoty a župy, klubovna, archiv, 3 cvičební sály.
Pro zajištění vlastních prostředků na sportovní činnost jednota provozovala ubytovnu ve 2.NP.
Jednota zaměstnávala 3 zaměstnance – uklízečku na hlavní pracovní poměr, správce a dalšího zaměstnance na dohody o pracovní činnosti.
Opravili jsme dveře a obložení na hlavním sále a doplnili jsme cvičební nářadí.
Dotace v roce 2017 byly nezbytnou součástí financování sportovní činnosti i provozu tělocvičny. Na dotacích a příspěvcích se nám podařilo získat celkem 386.716,- Kč :
- 135.000, Kč činil příspěvek z Úřadu práce, byl využit na úhradu mzdy uklízečky po dobu 9 měsíců
- 47.400,- Kč byla dotace na částečnou úhradu údržby a provozu tělovýchovných zařízení z MŠMT
- 2.330,- Kč byla dotace na soustředění plaveckého oddílu
- 2.920,- Kč byla dotace na vybavení tělocvičen z MŠMT
- 45.000,- Kč byla dotace „Můj klub“ z MŠMT
- 100.000,- Kč byla dotace z GP Libereckého kraje na projekt „Zajištění provozu sokolovny pro celoroční sportovní aktivity“
- 11.200,- Kč byla dotace z GP města Jilemnice na projekt „Sportovní akce pro širokou veřejnost“
- 25.866,- Kč byla dotace z GP města Jilemnice na projekt „Cvičíme celý rok“
- 17.000,- Kč jsme získali z GP města Jilemnice na projekt „Úprava vstupního vestibulu a spolkové místnosti“
6. Hospodaření v roce 2017
Přehled hospodaření Tělocvičné jednoty Sokol je uveden k 31.12.2017 v Rozvaze (Aktiva a Pasiva) a Výkazu zisku a ztrát.
Aktiva celkem = 16.932 tis. Kč
Pasiva celkem = 16.932 tis. Kč
Náklady celkem = 1.211 tis. Kč
Z toho:
- Energie a opravy = 730 tis. Kč
- Mzdové nákl. = 262 tis. Kč
- Daně a poplatky = 11 tis. Kč
- Ostatní náklady = 30 tis. Kč
- Odpisy = 178 tis. Kč
Příjmy celkem = 1.507 tis. Kč
Z toho:
- Dotace = 252 tis. Kč
- Příspěvky vč. členských = 192 tis. Kč
- Ostatní výnosy = 1.063 tis. Kč
7. Plán činnosti na další období
V dalším období musí jednota zabezpečit provoz sokolovny, který je nezbytný pro sportovní a tělovýchovnou činnost členů jednoty i veřejnosti. Bude muset provádět potřebné udržovací práce budovy. V nejbližší době bude potřeba řešit výměnu dožívajících plynových kotlů, které byly instalovány v roce 1998. Co se týká údržby budovy, tak bude nutno řešit vlhkost stěn východní a severní části budovy.
V tělovýchovné činnosti je důležité nadále věnovat pozornost sportování dětí a mládeže. Nezbytný cvičitelský a trenérský tým je potřeba pravidelně doškolovat a motivovat ke zvyšování vzdělání. S tím je spojeno i finanční ohodnocení aktivních trenérů a cvičitelů. V současné době, kdy stárne populace, je důležité se zaměřit také na aktivity pro seniory.
Budeme nadále spolupracovat s ostatními spolky ve městě a dále budeme zapojovat aktivně obyvatele města tím, že připravíme akce pro širokou veřejnost od dětí až pro seniorské kategorie.
8. Závěrečné shrnutí
Pevně věříme, že jsme prokázali schopnost pracovat ve prospěch naší jednoty a nezklamali jsme žádného z členů. Naší snahou bylo především aktivně podporovat činnost v oblasti sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže i dospělých. Nemalé úsilí jsme věnovali údržbě našeho majetku – budovy sokolovny.
Všem děkujeme za podporu naší práce. Děkujeme členům výboru, který řídí činnost jednoty a řeší provozní otázky. Poděkování patří dále trenérům a cvičitelům, kteří se věnují dětem, mládeži i dospělým cvičencům za osobní nasazení a množství jejich volného času.
Pro činnost jednoty jsou důležité finanční zdroje. Děkujeme tedy městu Jilemnici, Libereckému kraji, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, Úřadu práce ČR a České obci sokolské za uznání v podobě poskytnutých finančních prostředků.
Odpovědnost za výroční zprávu
Čestné prohlášení:
Údaje uvedené ve výroční zprávě Tělocvičně jednoty Sokol Jilemnice za rok 2017 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení T. J. Sokol Jilemnice nebyly vynechány.
V Jilemnici, 28.5.2018
…………………………………….. ………………………………………….
Hana Hauková – starostka Jana Čechová - jednatelka
Údaje o Tělocvičné jednotě Sokol Jilemnice:
Adresa: Tyršovo náměstí 280, 514 01 Jilemnice
IČO: 49295110
Bankovní účet u ČS a.s.: 1264804349 / 0800